Kraj blanických rytířů  - GDPR
Zásady ochrany osobních údajů

GDPR

Kraj blanických rytířů, z.s. sdružuje 32 členů v turistickém regionu Kraj blanických rytířů. Jeho hlavní činností je koordinace, podpora a rozvoj cestovního ruchu na území regionu. V rámci těchto aktivit je organizací zpracováváno množství osobních, zejména kontaktních údajů.

V souladu s účinností nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“ nebo „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“) byly přijaty tyto Zásady ochrany osobních údajů. Tyto zásady jsou účinné ke dni 30. 1. 2023.

Cílem těchto zásad je seznámit subjekty osobních údajů, tj. veřejnost, poskytovatele produktů a služeb, partnery aj. se zpracováním osobních údajů Kraje blanických rytířů, z.s. a informovat o právech, které mohou subjekty osobních údajů uplatnit.

Písemné znění těchto zásad je dostupné z webových stránek blanik.net a dále jsou k dispozici k nahlédnutí v sídle svazku. Zásady ochrany osobních údajů jsou průběžně aktualizovány a doplňovány v souladu s aktuálním účelem zpracování a aktuální právní úpravou. 

Co je to GDPR

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů, tzv. GDPR, je uceleným souborem pravidel na ochranu dat v Evropské unii. Cílem je co nejvíce chránit práva občanů EU proti neoprávněnému zacházení s jejich daty a osobními údaji; dát jim větší kontrolu na tím, co se s jejich daty děje. GDPR se dotkne každého, kdo shromažďuje nebo zpracovává osobní údaje občanů EU. GDPR začalo v celé EU platit jednotně od 25. května 2018. V České republice tak nahradí současnou právní úpravu ochrany osobních údajů v podobě směrnice č. 95/46/ES a související zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, který bude v budoucnu nahrazen zákonem o zpracování osobních údajů, tzv. adaptačním zákonem.

Co jsou osobní údaje

Osobní údaje jsou veškeré informace vztahující se k identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (například jméno, pohlaví, věk a datum narození, osobní stav, IP adresa a fotografický záznam, e-mailová adresa, telefonní číslo apod.). 

Kdo je správcem osobních údajů

Správce je osoba, která určuje účely a rozhoduje o tom, jakým způsobem budou osobní údaje zpracovány.

Kontaktní údaje na správce (Kraj blanických rytířů)

Kraj blanických rytířů
Pláteníkova 264
258 01 Vlašim
IČO: 07362889
t: 739 716 091
e-mail: info@blanik.net
datová schránka: 
uz9kus3

Jak zpracováváme vaše osobní údaje

Jakým způsobem, za jakým účelem a na jak dlouhou dobu zpracováváme a ukládáme vaše osobní údaje, je shrnuto v přiloženém dokumentu (Záznam o činnostech).

Jak jsou osobní údaje zabezpečeny

Vytvořili jsme takový systém organizačních a technických opatření, která v nejvyšší možné míře omezí možnost nenávratného poškození nebo ztráty dat, minimalizují negativní dopady způsobené poškozením nebo ztrátou dat na další činnosti organizace. Přijatá opatření zamezí přístup k datům nepovolaným osobám.

Více v Interní směrnici k ochraně osobních údajů.

Jaká jsou vaše práva

Za podmínek stanovených v GDPR máte

  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR,
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR,
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.

Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.