Cesty proměn zámků ve Zruči a v Ratměřicích a kláštera ve Voticích

V sobotu 20. června byl na pražském Vyšehradě zahájen 12. ročník výstavy Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná. Výstava prostřednictvím panelů s fotografiemi a texty prezentuje proměněná místa ve stavu před a po proměně.

Mezi 118 proměnami roku 2019 jsou také tři proměny z Kraje blanických rytířů:

Zámek ve Zruči nad Sázavou

Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích

Zámek Ratměřice

 

Jednotlivé části výstavy nyní zamířily do různých krajů České republiky.

 

 

Zámek ve Zruči nad Sázavou

Výchozí stav zámku byl velmi neutěšený. Po poslední přestavbě, která proběhla v roce 1909 za tehdejších majitelů zámku – rodiny Schebků, nebylo do objektu téměř investováno. V roce 1948 se stal zámek majetkem města a od roku 1951 byl využíván jako sídlo radnice. Po revoluci byl v rámci restitucí vrácen potomkům původních majitelů. V roce 2003 město zámek koupilo a zámecký park dostalo darem. Po odkupu se začalo s postupnou rekonstrukcí celého zámeckého areálu za pomoci fondů EU.
V první etapě rekonstrukce areálu s názvem Zámek ožívá byla opravena část prohlídkového okruhu, byla zrekonstruována a zpřístupněna zámecká věž. Vzniklo také informační centrum v průjezdu zámku. V druhé etapě rekonstrukce bylo opraveno podkroví, zde nyní sídlí expozice Království panenek, rozšířen prohlídkový okruh o další místnosti – barončina lázeň a zámecká kaple. Ve třetí etapě došlo na rozšíření prohlídkového okruhu o prostory, které se nyní využívají i k svatebním obřadům. Opraven byl také Zručský dvůr, tehdejší hospodářský dvůr, a v jednom z objektů dvora bylo vybudováno Vodácké muzeum.
Zámecký areál se znovu zaskvěl v celé své kráse. Je sídlem radnice, ale také se zde nachází nevšední průvodcovský okruh. Podkroví představuje další dvě expozice – Svět kostiček a panenek a regionální muzeum o historii obuvnictví. V areálu návštěvníky zaujme také středověká Kolowratská věž a v bývalém špýcharu je nově otevřena expozice Příběh řeky Sázavy, která připomíná zaniklá řemesla na Sázavě – vorař, hamerník, ledař… Zámecký příkop nabízí zábavně naučnou stezku rytíře Miloty, kde mohou děti střílet z luku, házet sekyrkou nebo chytat rybičky. Obnovený zámecký park vás zláká na procházku kolem jezírka i vodotrysku a naučná stezka vám ukáže vzácné rostliny parku.

 • Realizace proměny: listopad 2004 – květen 2019
 • Iniciátor proměny: tehdejší vedení města v čele se starostou Mgr. Martinem Hujerem
 • Investor: město Zruč nad Sázavou, Společný regionální operační program, 2x Regionální operační program Střední Čechy
 • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Mgr. Jitka Trojanová – projektová manažerka, Ing. Vladimír Klatovský
 • Projektant: Ing. Arch. Petr Řehořka, Ing. Jiří Kadleček
 • Realizační firma: ARCHATT PAMÁTKY spol. s r. o.

 

Klášter sv. Františka z Assisi ve Voticích

Roku 1625 získal hrabě Sezima z Vrtby povolení ke stavbě kláštera ve Voticích. O dva roky později dorazili do tehdy protestantského města dva františkáni s úkolem rekatolizovat město a zajistit stavbu kláštera. Stavba byla dokončena v roce 1629, šlo o přízemní stavbu obývanou 12 mnichy františkány. Současnou podobu, čtyři jednopatrové budovy s rajským dvorem uprostřed, získal klášter až v 2. polovině 18. století. Klášter svému účelu sloužil do noci z 13. na 14. dubna 1950, kdy byl násilně obsazen státní mocí. Po vynuceném odchodu františkánů v něm nejprve sídlily kanceláře ONV a StB. Od roku 1957 zde měl výrobní a administrativní prostory národní podnik Tesla. Františkánům byl klášter navrácen po roce 1989.
Františkáni však peníze na opravu zchátralého kláštera neměli, rozhodli se jej tedy prodat. Objekt se rozhodlo v roce 2012 odkoupit město Votice. O dva roky dříve byl také založen spolek Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích. Díky němu a odvaze zastupitelů se podařilo klášter zachránit. Město je vlastníkem tří křídel. Rekonstrukce začala v roce 2014 (2 křídla) a dokončena byla v roce 2019 (1 křídlo+ rajský dvůr).
Klášter v současnosti nabízí rozsáhlou expozici Vlastivědného muzea, expozici „Ve jménu šťastných zítřků!“, která je věnována památce týraných a umučených zemědělců během 50. let. Stálá je rovněž výstava obrazů malíře a grafika Vladislava Kasky, k vidění je i expozice historických kočárků. Během roku probíhají v jednom z křídel kratší výstavy (výtvarníci, LŠU, krajkářky …), v refektáři se konají besedy, promítání a rajský dvůr zve na koncerty, do letního kina nebo k uspořádání svatebního obřadu. V klášteře pracuje také Komunitní centrum s několika poradnami.

 • Realizace proměny: 2012–2019
 • Iniciátor proměny: Spolek Za záchranu kláštera sv. Františka z Assisi ve Voticích
 • Investor: město Votice, ROP Střední Čechy, Ministerstvo kultury ČR – Havarijní fond, Ministerstvo kultury ČR –Program záchrany architektonického dědictví, Fond hejtmanky Středočeského kraje, Ministerstvo pro místní rozvoj, IROP Rozvoj infrastruktury komunitních center
 • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): „Památky pro život“– stavebně-historický průzkum, Národní památkový ústav, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko, Asociace soukromého zemědělství České republiky, Ústav pro studium totalitních režimů, Vlastivědný klub Votice, z.s.
 • Projektant: Design4Function s.r.o.
 • Realizační firma: HORA s.r.o., Chýnov

 

Zámek Ratměřice

Zámek Ratměřice nechal roku 1702 postavit mezi Louňovicemi pod Blaníkem a Voticemi Jan Antonín Kořenský z Terešova. Na konci 19. století jej rodina Chotků přestavěla v pozdně klasicistním slohu. Tuto podobu si zámek zachoval dodnes. Historicky významným majitelem zámku byl Dr. V. Kabeš, majitel pražské Aerovky. K uctění jeho památky proběhl na zámku v roce 2019 Sraz vozů Aero. Po druhé světové válce byl zámek rodině Kabešových vyvlastněn. V objektu poté sídlil například kojenecký ústav či ústav sociální péče pro mládež. V 90. letech byl zámek navrácen v restituci Vladimíru Kabešovi. Po jeho smrti zámek chátral a zahrady postrádaly jakoukoli péči.
Objekt byl značně zanedbaný a také zpustlý přilehlý park volal po obnově. Ale genius loci a kouzelná krajina Podblanicka podnítily rozhodnutí nynějšího majitele, Ing. Tomáše Nováka, zámek zakoupit a zrekonstruovat. Jeho cílem bylo zachovat kulturní dědictví a vybudovat ze zámku sídlo s novým společenským využitím. Po několikaleté náročné rekonstrukci budov a rozsáhlé revitalizaci parku se podařilo uvést resort Zámek Ratměřice do plného provozu. Od té doby získal značné renomé a pyšní se kladnými referencemi spokojených hostů i návštěvníků.
Citlivě zrekonstruovaný zámek se změnil na luxusní hotel, který poskytuje v 16 pokojích a 3 apartmánech pohodlí až 45 hostům soukromé či firemní klientely. Kromě wellness mají hosté k dispozici unikátní biobazén a pro sportovní vyžití jim v zámeckém parku slouží multifunkční hřiště. Nedílnou součástí Zámku Ratměřice je restaurant Sequoia. V elegantní restauraci s 82 místy nebo na terase s přírodním jezírkem si návštěvníci vychutnávají výtečná jídla z nabídky sezónních menu. Zámek je také ideálním prostředím pro konání firemních akcí, svateb a dalších společenských událostí.

 • Realizace proměny: květen 2013 – únor 2017
 • Iniciátor proměny: Ing. Tomáš Novák
 • Investor: ASTRON group, s.r.o.
 • Další partneři realizace proměny (jiní než iniciátor a investor): Gardenline s.r.o., obec Ratměřice, Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Voticko
 • Projektant: Ing.arch. Vlček Maxmilian
 • Realizační firma: P.O.S. FACTORY, s.r.o. sociální podnik

 

 

  Kontakty

  Má vlast cestami proměn
  www.cestamipromen.cz