Pravidla soutěže – Den na řece Sázavě se Sambou

Tato pravidla jsou jediným dokumentem, který závazně a v plném rozsahu stanoví pravidla soutěže (dále jen „soutěž“).

Tato pravidla vstupují v platnost a nabývají účinnosti dne 7. 8. 2020.

 1. Pořadatel
  Pořadatelem soutěže Den na Řece Sázavě se Sambou je Kraj blanických rytířů z. s.
  Partnerem soutěže a poskytovatelem výhry je Půjčovna lodí Samba.
 2.  Místo konání a doba trvání soutěže
  Soutěž probíhá od 7. 8. 2020 od okamžiku vyhlášení soutěže na sociální síti Facebook na profilu
  https://www.facebook.com/Krajblanickychrytiru/ a na sociální síti Instagram  do 14. 8. 2020 do 12:00 hodin.
  3. Podmínky účasti v soutěži
  Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let, neomezené na svéprávnosti,spotřebitelé, kteří poskytnou pořadateli soutěže souhlas se zpracováním osobních údajů, dodrží veškerá pravidla soutěže, a zároveň budou mít adresu pro doručování na území České republiky (dále jen „soutěžící“).
  Pořadatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu doložil, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra předána.
  Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) provozovatele , jakož i zaměstnanci (resp. osoby v poměru obdobném zaměstnaneckému) partnera soutěže a také jejich osoby blízké ve smyslu § 22 z. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění.
  4. Průběh soutěže
  Soutěžící se zapojí do soutěže tak, že na sociální síti Facebook na profilu https://www.facebook.com/Krajblanickychrytiru/
  pod soutěžní příspěvek vloží komentář se správnou odpovědí na soutěžní otázku. Výhercem se stane 1 soutěžící na Facebooku, který bude ze všech správných odpovědí vylosován v pátek 14. 8. v odpoledních hodinách za účasti tříčlenné poroty složené ze 3 zástupců pořadatele. Výherci budou následně informováni o výhře pomocí soukromých zpráv v rámci sociální sítě
  Facebook.
  Podmínkou pro obdržení výhry je, aby výherci na základě obdržení informace o výhře zaslali na profil https://www.facebook.com/Krajblanickychrytiru/ soukromou zprávu obsahující jméno, příjmení a e-mail pro doručení voucheru doručování, a to nejpozději do 16. 8. 2020 do 20:00. Pokud tak včas a řádně neučiní, výhra danému výherci nenáleží a porotou složenou ze zaměstnanců pořadatele bude určen náhradní výherce.
  Dotazy k soutěži lze zasílat soukromou zprávou na profil https://www.facebook.com/Krajblanickychrytiru/
  Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží, služeb, či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu do soutěže.
  6. Výhra v soutěži
  Výherce získá:
  Voucher na zapůjčení jedné kánoe Samba na řece Sázavě pro 3–4 osoby na jeden den, vč. vybavení (vesty, pádla, barel). Vybavení je třeba předem objednat u partnera soutěže – Půjčovny lodí Samba, dle pokynů na voucheru.
  Poukaz je možné použít na řece Sázavě libovolný den, pokud nebudou na ten den lodě vyprodány. Také je možné jej prodloužit nebo třeba změnit na jiné plavidlo (při doplacení rozdílu ceny).
  7. Ochrana osobních údajů
  Svou účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady
  (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob ve spojení se zpracováním osobních údajů (tzv. GDPR), se
  zpracováním svých osobních údajů v rozsahu vyžádaném v rámci účasti v soutěži, a to výlučně za
  účelem své účasti v soutěži, realizace, vyhodnocení soutěže a zaslání výher, a to po dobu trvání
  soutěže a 2 týdny po jejím ukončení. Po ukončení soutěže a odeslání výher budou veškeré osobní
  údaje zlikvidovány s výjimkou osobních údajů výherců, jak je uvedeno níže. Poskytnutí osobních
  údajů je dobrovolné, bez něj se ale nelze soutěže zúčastnit.
  Účastí v soutěži uděluje soutěžící souhlas s tím, že je pořadatel v souvislosti s předáním výhry, pokud
  se soutěžící stane výhercem, oprávněn bezplatně pořizovat a zveřejňovat obrazové, zvukové či
  obrazově zvukové záznamy jeho osoby, jeho projevů osobní povahy (video, fotografie, písmo, hlas
  apod.) včetně zveřejnění osobních údajů výherce v rozsahu jméno, příjmení a název obce ve
  sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech a na produktech pořadatele,
  a to nejméně po dobu jednoho (1) roku ode dne pořízení těchto záznamů. V případě, že se soutěžící
  stane výhercem jedné z cen, souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje (jméno, příjmení, adresa pro
  doručování) byly zpracovávány i prostřednictvím třetích osob, zpracovatelů osobních údajů,
  zajišťujících technickou stránku soutěže, jakou je např. zaslání výhry.
  Správcem a zpracovatelem osobních údajů je pořadatel.
  Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporována nebo spravovaná společností Facebook, Inc,
  nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své osobní údaje pořadateli
  soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc, nebo Facebook Ireland Limited.
  U zpracování osobních údajů na základě souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu) může tento
  souhlas soutěžící kdykoliv odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování osobních
  údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.
  Soutěžící má právo pořadatele požádat o informaci, zda provádí zpracování jeho osobních údajů, a
  pokud ano, pak může žádat zejména o informace o tom, jaké osobní údaje má pořadatel k dispozici, o
  účelu zpracování, kategoriích zpracovávaných osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců,
  kterým budou osobní údaje zpřístupněny, a o době, po kterou budou osobní údaje zpracovávány.
  Soutěžící má právo na poskytnutí kopie osobních údajů, které o něm pořadatel zpracovává. Pokud
  soutěžící nepožaduje jiný způsob, budou mu jeho osobní údaje poskytnuty v písemné listinné formě.
  Pokud soutěžící požádá o poskytnutí informací elektronickými prostředky, budou mu poskytnuty
  elektronicky, je-li to technicky možné.
  Pořadatel přijímá přiměřená opatření, aby zabezpečil přesnost, úplnost a aktuálnost informací, které
  má o soutěžícím k dispozici. Pokud jsou osobní údaje soutěžícího nepřesné, neúplné nebo neaktuální,
  má právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů, aktualizaci neaktuálních
  údajů a/nebo doplnění neúplných osobních údajů.
  Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel jeho osobní údaje vymazal, pokud osobní údaje již
  nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány, pokud odvolal souhlas se
  zpracováním nebo pokud byly jeho osobní údaje zpracovávány protiprávně. Pokud neexistují zákonné
  důvody pro odmítnutí výmazu, je pořadatel povinen této žádosti vyhovět.
  Soutěžící má právo požadovat, aby pořadatel omezil zpracování jeho osobních údajů, pokud popírá
  přesnost těchto osobních údajů (omezení trvá po dobu ověření přesnosti), pokud je zpracování
  protiprávní a soutěžící odmítá výmaz nebo pokud již pořadatel jeho osobní údaje nepotřebuje pro
  účely zpracování, ale soutěžící je požaduje pro určení, výkon či obhajobu svých právních nároků. Při
  omezení zpracování je pořadatel pouze oprávněn osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen
  se souhlasem soutěžícího nebo ze zákonných důvodů.
  Soutěžící má právo na získání osobních údajů, které poskytl pořadateli, ve strukturovaném, běžně
  používaném a strojově čitelném formátu a na jejich předání jinému správci osobních údajů. Toto
  právo se však týká pouze osobních údajů, které od soutěžícího získal pořadatel na základě souhlasu
  nebo na základě smlouvy, jíž je soutěžící smluvní stranou.
  Soutěžící má právo vznést kdykoliv námitku proti zpracování jeho osobních údajů, které je založeno
  na oprávněných zájmech pořadatele. Pokud pořadatel nemá přesvědčivý oprávněný legitimní důvod
  ke zpracování a vznese-li soutěžící námitku, je pořadatel povinen pro tento účel osobní údaje dále
  nezpracovávat.
  Pro podání stížnosti na způsob zpracování osobních údajů včetně uplatnění výše uvedených práv se
  může soutěžící obrátit na pořadatele zasláním soukromé zprávy pořadateli přes Facebook. Pořadatel
  veškeré podněty a stížnosti řádně prověří.
  Není-li soutěžící spokojen se způsobem vyřízení jeho stížnosti anebo domnívá-li se, že jsou jeho
  osobní údaje zpracovávány v rozporu s příslušnými právními předpisy, může podat stížnost orgánu
  dozoru, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz, Pplk. Sochora 27, 170 00
  Praha 7, tel.: +420 234 665 111, e-mail: posta@uoou.cz).
  8. Závěrečná ustanovení
  Soutěžící nejsou oprávněni požadovat místo výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel si
  vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a
  hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně pořadatele nebude možné
  slíbenou výhru obstarat bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
  Nepřevzaté výhry náleží pořadateli. Pořadatel neodpovídá za poškození či případnou ztrátu výhry při
  jejím zaslání výherci poštou či jinak.
  Za jakékoli technické či telekomunikační obtíže či závady vzniklé v průběhu soutěže, za rychlost
  technického připojení či jiné případné nedostatky vzniklé v souvislosti se soutěží či v souvislosti se
  sítěmi elektronických komunikací, mobilních operátorů nebo s jejich dostupností pro soutěžící, ani za
  poškození a škody na počítačovém vybavení soutěžícího a dalších osob v souvislosti s účastí v soutěži
  či se stahováním materiálů v rámci této soutěže, pořadatel neodpovídá.
  O jakýchkoliv reklamacích či jiných námitkách (kromě námitek týkajících se ochrany osobních údajů)
  rozhoduje pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez předchozího oznámení a bez náhrady změnit
  dobu trvání soutěže, soutěž odložit, přerušit, anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její
  pravidla kromě části pravidel týkající se jakkoliv ochrany osobních údajů, a to po celou dobu jejího
  trvání, a to tak, že změnu oznámí stejným způsobem, jakým byla soutěž vyhlášena. Právo pořadatele
  ukončit soutěž se týká především (nikoli však výlučně) případů, ve kterých z jakýchkoliv důvodů není
  možné pokračovat podle plánu, např. z důvodu zásahu vyšší moci či nefunkčnosti informačních
  technologií, které jsou pro konání potřebné nebo z jiných technických, organizačních či právních
  důvodů, které by mohly ovlivnit správu, bezpečnost, integritu a normální a řádný průběh soutěže
  a/nebo pokud není možné v soutěži pokračovat kvůli napadení počítačů viry, falšování, neoprávněné
  intervenci, podvodu, technickému selhání nebo z jiných důvodů, které jsou mimo kontrolu
  pořadatele a které naruší či ohrozí bezpečnost správy, férovost, integritu a řádný průběh soutěže.
  Pořadatel je oprávněn kontrolovat splnění všech podmínek pro účast v soutěži a v případě sporu
  posoudit a rozhodnout o jakékoli otázce se soutěží spojené. Pořadatel má právo vyloučit kteréhokoli
  ze soutěžících ze soutěže, pokud by takový soutěžící porušoval její pravidla, a to bez nároku na
  náhradu nákladů či škody, která by vyloučením mohla soutěžícímu vzniknout. Případné námitky proti
  průběhu soutěže mohou soutěžící zasílat soukromou zprávou pořadateli přes Facebook, a to do tří
  pracovních dnů od ukončení soutěže (námitky podané později nebudou brány v potaz).