Pravidla fotosoutěže Léto v Kraji blanických rytířů

Obecná pravidla fotosoutěže

 1. Vyhlašovatelem a organizátorem fotosoutěže je Kraj blanických rytířů, z. s., Pláteníkova 264, 258 01 Vlašim, IČ: 07362889
 2. Doba trvání soutěže je od 6. 2021 od 00:00 do 31. 7. 2021 do 23:59.
 3. Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 15 let. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce.
 4. Jeden účastník soutěže může na stránku fotosoutěže blanik.net/soutez vložit maximálně 5 fotografií na téma „Léto v Kraji blanických rytířů“, kterých je sám autorem.
 5. Autor fotografie odpovídá za to, že k přihlášené fotografii nejsou vázána práva třetí strany, a že objekty na fotografiích nebudou vznášet žádné požadavky související s použitím fotografií.
 6. Fotografie, pořízené z jiné oblasti, než je Kraj blanických rytířů (Vlašimsko, Voticko, okolí Zruče nad Sázavou, Dolnokralovicko – viz mapa Kraje blanických rytířů) – budou ze soutěže automaticky vyřazeny.
 7. Účastí v soutěži autor fotografie souhlasí s dalším užíváním fotografie Krajem blanických rytířů, z. s., k nekomerčním propagačním a prezentačním účelům (výstavy, turistické letáky, informační panely, sociální sítě, web, apod.), a to na dobu neurčitou. V souvislosti se zveřejněním zaslaných fotografií bude ze strany pořadatele vždy uvedeno plné jméno účastníka soutěže jako autora fotografie.
 8. Ke zveřejnění fotografií dojde v rámci podmínek zveřejnění bez nároku na honorář. Věcné ceny nebo poukazy, které pořadatel vypsal na stránce fotosoutěže, nelze vyplatit v hotovosti a je vyloučena jejich výměna. Převedení cen třetím stranám taktéž není možné.
 9. Účastník soutěže může kdykoliv stáhnout svou fotografii ze soutěže tak, že kontaktuje pořadatele na e-mailu spackova@blanik.net.
 10. Zasláním fotografie souhlasí účastník soutěže s podmínkami účasti. Tato soutěž a tyto podmínky účasti podléhají právnímu řádu České republiky.
 11. Salvátorská klauzule: Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek zcela nebo zčásti neúčinné, nebude to mít vliv na platnost těchto podmínek. Namísto neúčinného ustanovení se použije zákonné ustanovení, které nejvíce přibližuje smysl a účel vyjádřené v neúčinném ustanovení. Totéž platí v případě existence právní mezery v těchto podmínkách účasti.

Pravidla hlasování v soutěži

 1. Pro každou soutěžní fotografii lze hlasovat pouze jednou, a to v termínu od 1. 6. 2021 od 00:00 do 31. 7. 2021 do 23:59.
 2. 3 fotografie s nejvyšším počtem hlasů získávají ceny hlasující veřejnosti: 8. – 10. cenu, a to následovně: 1. fotografie s nejvyšším počtem hlasů = 8. cena, 2. fotografie s nejvyšším počtem hlasů = 9. cena, 3. fotografie s nejvyšším počtem hlasů = 10. cena
 3. Získání ceny hlasující veřejnosti nevylučuje získání ocenění odborné poroty

       Výherní pravidla soutěže

 1. O výhercích soutěžních ceny 1.–7. rozhodne v termínu 1. –7. 8. 2021 tříčlenná odborná porota složená z profesionálních fotografů. Vyhlášení výherců se uskuteční 8. 8. 2021 na webu blanik.net a sociálních sítích Kraje blanických rytířů.
 2. Získání ceny odborné poroty nevylučuje získání ceny hlasující veřejnosti (8. – 10. cena)
 3. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí sporných případů, zejména o udělení výhry či neudělení výhry, stejně jako o vyřazení kteréhokoli účastníka ze soutěže. Takové rozhodnutí pořadatele je konečné a není možné se proti němu odvolat.

Vznik stránek podpořil

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Vytvoření interaktivní webové mapy bylo podpořeno Ministerstvem pro místní rozvoj z Národního programu na podporu cestovního ruchu v regionech (2016–2020).

Spolupracujeme s