Kraj blanických rytířů se obává záměru výstavby větrných elektráren u Blaníku

Kraj blanických rytířů jako organizace, člensky a partnersky sdružující šedesát obcí a více než čtyři desítky podnikatelů a neziskových organizací, působících v cestovním ruchu na Vlašimsku, Voticku, ve Zruči nad Sázavou a Dolnokralovicku, se v případě realizace záměru větrného parku poblíž Velkého Blaníku obává negativního dopadu na cestovní ruch na Podblanicku.

Začátkem října 2021 se v tisku objevily informace o záměru dvou investorů vybudovat na soukromých pozemcích poblíž městyse Načeradec, na dohled od památné hory Velký Blaník, celkem 21 větrných elektráren. Proti výstavbě je řada obyvatel Načeradce a okolí, jak dokazuje petice s podtitulem „Nechceme větrníky nad Blaníkem“, která vznikla jako reakce na záměr výstavby větrného parku.

Kraj blanických rytířů rozvíjí od roku 2008 území dle principů trvalé udržitelnosti, se snahou vytvořit atraktivní turistickou oblast při zachování jejích přírodních a kulturních hodnot v souladu se zájmy místních obyvatel. Velkou pozornost přitom věnuje udržitelnému cestovnímu ruchu na území chráněné krajinné oblasti Blaník. Důvodem vyhlášení tohoto nejmenšího CHKO v ČR byla a zůstává ochrana typické středočeské krajiny, charakterizované neopakovatelným sídelním koloritem. Nepopírala by výstavba větrného parku v sousedství CHKO smysl chráněné krajinné oblasti?

Z marketingového průzkumu, který byl realizován v srpnu roku 2021 vyplývá, že necelých 46 % turistů přijíždí do Kraje blanických rytířů za poznáváním přírody a jejích krás a klidem a odpočinkem, 57 % dotázaných návštěvníků vnímá jako hlavní bonusy oblasti ticho a klid, horu Velký Blaník a přírodu. Vedle hory Říp je památná hora Velký Blaník nejznámějším legendárním českým vrchem. V těžkých chvílích naší historie byl vždy symbolem naděje na získání svobody a svébytnosti českého národa. I z toho důvodu patří s návštěvností 55 000 průchodů (za rok 2020, dle dat ze sčítače, umístěného na naučné stezce Po stopách blanických rytířů ve směru od Louňovic pod Blaníkem) k nejnavštěvovanějším cílům turistické destinace.

V České republice existuje zatím málo studií, které se zabývají posuzováním vlivu větrných parků na cestovní ruch. Lze citovat ze závěrů studie islandských výzkumníků „Bohatství větru a návštěvníků: Postoje turistického průmyslu k rozvoji větrné energetiky na Islandu“: „Hlavní hrozba, kterou větrné elektrárny pro cestovní ruch představují, vyplývá z jejich vizuálních dopadů, které mohou vést ke zhoršení turistického zážitku, zejména v destinacích přírodního cestovního ruchu, které se spoléhají na estetiku prostředí a krajiny. V důsledku toho nemusí turisté chtít navštěvovat oblasti s větrnými elektrárnami, což může mít za následek ekonomické ztráty pro turistický průmysl a místní komunity.“ [1]

„Obáváme se, že pokud realizací záměru dojde k oslabení, potlačení či dokonce ke znehodnocení hlavních devíz turistické destinace, bude to mít přímý vliv na pozitivní vnímání oblasti a dopad na její návštěvnost – návštěvnost turistických cílů a služeb. Protože ačkoli se Kraj blanických rytířů se co do potenciálu a návštěvnosti nemůže měřit se známými turistickými oblastmi, i u nás však sezónní návštěvnost pozitivně ovlivňuje tržby restauratérů, ubytovatelů a dalších služeb, profitujících z cestovního ruchu,“ vysvětluje předseda turistické destinace Kraj blanických rytířů Mgr. Viktor Liška.

Kraj blanických rytířů žádá kompetentní orgány, aby byl záměr výstavby větrných elektráren u Blaníku posouzen nejen z hlediska větrných podmínek, ale i z hlediska krajinného rázu. Aby bylo přihlédnuto k historickému, kulturnímu a přírodnímu dědictví krajiny pod Blaníkem a myšlence udržitelného rozvoje cestovního ruchu na Podblanicku.

 

Kontakt pro další informace:
Tereza Kubištová, MSc.
739 716 091
kubistova@blanik.net

 

[1] „The main threat that wind farms pose to tourism stems from their visual impacts, which can lead to a degradation of the tourist experience, in particular at destinations of nature-based tourism as it relies on the aesthetics of the environment and landscape. As a result, tourists may not want to visit areas with wind farms, which in turn can result in economic losses for the tourism industry and local communities.“ In: Sæþórsdóttir, A.D.; Wendt, M.; Tverijonaite, E. (2021) Wealth of Wind and Visitors: Tourist Industry Attitudes towards Wind Energy Development in Iceland. Land 10, 693. https://doi.org/10.3390/land10070693

 

 

Kontakty

Kraj blanických rytířů
turistická destinace
Pláteníkova 264, Vlašim 258 01
t: 739 716 091
e: kubistova@blanik.net
web: www.blanik.net