Grafitové doly Psáře


Opuštěné důlní dílo na grafit můžete navštívit v blízkosti obce Psáře.

Grafitové doly Psáře

Rozvoj těžby na této lokalitě lze dát do souvislosti s rozvojem průmyslu v 19. století, kdy byla patrná snaha o využití všech možných zdrojů nerostného bohatství a to i lokálních zdrojů. První zmínka o kutání u Psářů je z roku 1873. Důl byl situován na jih od obce Psáře u silnice Tehov – Kácov. Bylo zde několik štol a mělkých šachet. Vytěžená surovina byla odvážena do Vlašimi do „plavírny“, ze které později vznikl Kulíkův mlýn (dnes je zbořen a je zde areál prádelny). Tady se grafit čistil, mlel a posléze pral. Potom následovalo sušení ve speciálních žlabech v kůlně. Vysušený polotovar se pak odesílal k dalšímu zpracování do Českých Budějovic. Dnes je už část pozůstatků těžby zahlazena, zbytek je roztroušen v blízkém okolí Psářů a samoty Veselka. Asi 140 m severovýchodně od kostela ve Psářích byla v poli šachta. Na poli jsou úlomky grafitické ruly.

U potoka si všimněte výrazné štolové haldy o půdorysu cca 50 x 30 m. Je zde také zářez, který může ukazovat na zavalené ústí štoly. Na haldě jsou četné úlomky navětralé ruly a úlomků grafitu.

Praktické informace

Otevírací doba

Místo je celoročně volně přístupné.

Cena vstupného

Zdarma

Délka prohlídky

1,5 h

Další praktické informace

Do lokality se z Psář dostanete od parkoviště polní cestou.

Více informací

V okolí Psář, jejichž geologický podklad tvoří biotiticko–silimanitická pararula moldanubika, se na několika místech vyskytují větší koncentrace grafitu, který vznikl nahromaděním mikroorganické hmoty v proterozoickém moři. Grafit byl těžen od druhé poloviny 19. století do prvních let 20. století několika štolami a v mělkých dolech. Většina pozůstatků zaniklé důlní činnosti se nezachovala, s výjimkou zbytků zavaleného ústí štoly a kutací šachtice v lese J od obce. V místech bývalé šachty na SV okraji obce lze nalézt úlomky grafitické ruly.

Kontakty

Grafitový důl Psáře
Psáře 258 01
GPS: 49.7518333N, 14.9606167E

Související informace: