CHKO Blaník


Mozaika lesů, polí a luk s malebnými vesnicemi a zrcadly rybníků pod památnou horou Blaník – to je nejmenší chráněná krajinná oblast v České republice – CHKO Blaník.
Velký Blaník - Poutní cesta Blaník - Říp

CHKO Blaník

Jižně od Prahy se rozkládá nejmenší chráněná krajinná oblast naší republiky – Blaník. Důvodem vzniku byla ochrana harmonické, vyvážené krajiny Středních Čech, jejíž ústřední dominantou je památná hora Blaník. Základní charakteristikou oblasti je mozaikovité střídání lesních celků, polí, luk a menších rybníků s vhodně začleněnou zástavbou obcí.

Centrem oblasti je zalesněný masiv Velkého a Malého Blaníku, tvořený ortorulami. Ve vrcholových partiích Velkého a Malého Blaníku se zachovaly původní bučiny se smíšenými suťovými lesy, dnes chráněny jako přírodní rezervace. Přirozenou osou oblasti je říčka Blanice, tekoucí z jihu na sever. Blanice je příkladem neregulovaného meandrujícího toku s přirozeným vodním režimem pravidelných záplav. Díky tomu se v nivě Blanice uchovala společenstva nivních luk a vrbových křovin. Vzácná květena se vyskytuje na rašelinných a podmáčených loukách a na mokřadech při rybnících.

Oblast si dodnes uchovala neopakovatelný kolorit typické české krajiny na rozhraní středních Čech a Českomoravské vrchoviny. V sídlech nalezneme lidové chalupy, statky i vesnické zámečky. Dominantami sídel jsou sakrální stavby – kostely, v menších sídlech kapličky. Volná krajina je protkána sítí polních cest, alejí a rozcestí s křížky.

Nejcennějším kladem krajiny pod Blaníkem je fakt, že je stále živá, udržovaná pro příští generace prací zemědělců, lesníků, obyvatel vesnic a městeček.

Praktické informace

Otevírací doba

Celá oblast je volně přístupná celoročně, mějte však na paměti, že se nacházíte v chráněné krajinné oblasti. Na celém území CHKO Blaník je zakázáno zneškodňovat odpady mimo místa k tomu vyhrazená, tábořit a rozdělávat ohně mimo místa k tomu vyhrazená,  vjíždět a setrvávat s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace a místa k tomu vyhrazená.

Cena vstupného

CHKO Blaník je přístupná zdarma.

Délka prohlídky

Další praktické informace

Pro prvotní seznámení s CHKO Blaník využijte interaktivní expozici v Domě přírody Blaníku, která vás seznámí s přírodními i historickými aspekty oblasti kolem památné hory Blaník.

Více informací

Turistické cíle v CHKO Blaník

Chráněná území Přírodovědně založeným návštěvníkům doporučujeme navštívit některé ze zvláště chráněných území v CHKO Blaník: Přírodní rezervace Velký Blaník, Přírodní rezervace Malý Blaník, Přírodní rezervace Podlesí, Přírodní památka Částrovické rybníky, Přírodní památka Rybník Louňov.

Rozhledna na Velkém Blaníku 32 metrů vysoká dřevěná stavba, vystavěna v roce 1941. Z rozhledny kruhový rozhled do kraje. Možnost občerstvení.

Dům přírody Blaníku Dům přírody Blaníku u Krasovic u Kondrace přiblíží přírodu CHKO Blaník. Prohlédnout si můžete 3D mapu Blanické brázdy a venkovní geologickou expozici hornin Podblanicka.

Louňovice pod Blaníkem Malebný městys pod Blaníkem, jehož kořeny sahají až do 12.století, kdy zde byl založen premonstrátský klášter, v roce 1420 zbořený husity. V zámku je umístěno infocentrum a muzeum historie kraje s expozicí včelařství. Náměstí dominuje kostel Nanebevzetí Panny Marie a barokní Panský dvůr se zdobnými štíty.

Kondrac Románský kostel sv. Bartoloměje se dvěma válcovými věžemi a zbytky románských nástěnných maleb pochází z 1.pol. 13. stol. V obci funguje  cykloturistická ubytovna.

Veliš V obci si prohlédněte malebný kostel sv. Josefa, který s farou tvoří cenný architektonický celek a lidové stavby.

Libouň Osada je známá kostelem sv. Václava, rotundou z pol. 13. století s částečně odkrytými freskami. Pod kostelem rostou mohutné památné lípy se sochou svatého Jana Nepomuckého z roku 1728. Původně barokní zámek je zrekonstruovaný, zčásti otevřený veřejnosti.

Roudný Dolování ve zlatodole Roudný probíhalo s přestávkami od 13. do 20.století, poslední práce byly ukončeny  v roce 1956. Prohlédněte si zachovalé hornické stavby na Roudném – důlní hotel, hornickou kolonie a další. Dodnes jsou patrné četné pozůstatky po těžbě – propadliny  odvaly. Nejvýnosnějším zlatodolem bývalého Rakouska-Uherska vás provede Naučná stezka Roudný.

Načeradec Načeradec je malebný městys s kostelem sv. Petra a Pavla z 12. století. Proti kostelní věži pozdně gotická zvonice z počátku 16. století, sloužila též jako městké skladiště soli. Při východní frontě náměstí jednopatrový zámek, upravený v roce 1734, opatřený mansardovou střechou. Za budovou zámku se táhne v mírně stoupajícím terénu volně řešený park (3,1 ha) s cennými dřevinami. Cenná je budova radnice s mansardovou střechou, měšťanské domy a další lidové stavby.

 

Kontakty

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
Regionální pracoviště Střední Čechy
Správa CHKO Blaník
Vlašimská 8, Louňovice pod Blaníkem 257 06
tel.: 951 42 4531
e-mail: stredni.cechy@nature.cz
web: www.blanik.nature.cz

Dům přírody Blaníku
Krasovice 19, Kondrac 258 01
tel.: 731 538 008
e-mail: dumprirody@csop.cz
web:http://www.dumprirody.cz/blanik

Otevírací doba Domu přírody:
duben a říjen: So a Ne, svátky: 9–17 h
květen, červen, září: Út– Ne: 9–18 h
červenec a srpen: Po–Ne: 9–18 h
listopad – březen: So a Ne, svátky: 9–16 h, 24. a 25. 12. zavřeno
vstup zdarma

Související informace: